<

Правила проведення Генерального капітулу францисканського Ордену світськихЧАСТИНА I – Склад Генерального Капітулу та підготовча робота


1. Учасники Капітулу
2. Президія  і «головуючий"
3. Модератори
4. Вибори секретаря Капітулу та лічильної комісії


ЧАСТИНА II – Проведення Генерального  Капітулу


5. Загальні сесії (спільні засідання)
6. Метод роботи
7. Голосування
8. Резолюції та обговорення
9. Вибори

10.Робочі групи


ЧАСТИНА III-Висновки Генерального Капітулу


ЧАСТИНА I
Склад Генерального Капітулу та підготовча робота


1. Учасники Капітулу

Всі члени Міжнародної ради ФОС (міжнародні радники) є повноправними  членами  Капітулу під час сесій та засідань (пор. Статут МР ФОС 3, 8.1).
Наступні особи є присутніми   і співпрацюють  на  Генеральному  Капітулі, відповідно до їх завдань:
- Генеральний секретар;
- Скарбник;
- Інші брати чи сестри, запропоновані Президією, чия допомога може знадобитися для секретарської роботи, або для організації та проведення Генерального Капітулу;
- Консультанти і експерти, присутність яких Президія вважає за необхідне.
На розсуд президії, спостерігачі можуть бути допущені на засідання для участі в окремих  сесіях.
У виняткових випадках Президент (Головуючий) може дати  слово для виступу, для можливих уточнень, особам, які не є членами Капітулу.


2. Президія і «Головуючий"

Президентом (Головуючим) Капітулу, за винятком виборних процедур, є Генеральний  міністр ФОС.
Президія МР  ФОС несе відповідальність за проведення Генерального Капітулу.
Президент (Головуючий), Модератор та Генеральний Асистент головують на Капітулі  по черзі під час  невиборчих  сесій.

Обов'язки Президії наступні:
Ø гарантувати ,   що Капітул відбувається відповідно до Регули і не порушуються норми  власного  і Церковного законодавства

- пропонувати   Капітулу  затвердження Програми;
Ø призначати  секретаря та інших помічників Капітулу ,
Ø призначати двох лічильників із членів Капітулу  для підрахунку голосів (див. ГК76,4; CIC 173).
Ø запропонувати імена членів Капітулу для обрання 4 модераторів;
 слідкувати за дотримуванням  графіку  пленарних засідань і груп;
Ø пропонувати  Капітулу склад редакційних комісій необхідних  для розробки пропозицій, рішень і висновків;

Ø призначити  особу, відповідальну за підтримку відносин з пресою та іншими засобами комунікації і перевіряти  зміст прес / прес-релізи;
Ø вирішувати проблеми, не передбачені в цих Правилах;
Ø проводити щоденні наради, аби розглянути і уточнювати питання.


3. Модератори


Модератори чергуються,  щоб керувати роботою загальних засідань (сесій).
Завдання модератора кожної сесії полягає в тому, щоб надавати правовиступу, коли просять, слідкувати, щоб виступаючі вклались в відведений для кожного виступу час, пропонувати  закінчити дискусію та перейти до голосування, і т.д. Він / вона слідкують, щоб виступи були короткі, конструктивні і, саме головне, щоб виступаючі не виходили за межі теми обговорення.


4. Секретар Капітулу та помічники секретаря


В обов'язки секретаря Капітулу  входить:
 - вести протоколи загальних засідань,
 - керувати роботою помічників секретаря;
Ø своєчасно надавати радникам  документацію, необхідну для роботи (для активної участі ) у Капітулі;
Ø збирати всі документи, звіти національних рад і груп, тексти конференцій виступаючих, пропозиції і т.д., які повинні бути включені до протоколу.
Для виконання  цих обов'язків, секретарю допомагають  помічники, призначені Президією.

 

 

Частина II 
Проведення Генерального Капітулу


Генеральний Капітул проходить шляхом роботи учасників в групах та на спільних засіданнях. Капітул приймає рішення  щодо цілей створення груп  і визначає критерії їх складу.


1 Загальні Сесії (Спільні засідання)

Діяльність:
 - схвалення правил Капітулу  і програми роботи Капітулу,
Ø представлення доповіді Генерального Міністра ФОС за період часу, що пройшов з часу попереднього Капітулу, слухання  питання про діяльність ФОС  на міжнародному рівні, про діяльність Президії МР ФОС та питання фінансового стану (пор. ГК. ст. 74,1 ).
4 стор.

Звіти  і документи, що вимагають голосування будуть роздані членам Капітулу на  офіційних мовах  міжнародної  Спільноти (див. Статут МР ФОС . 1,5). Доповідь Генерального  міністра займає  важливе місце і має бути уважно вислухана членами Капітулу ,
Ø презентація доповіді Конференції Генеральних Асистентів  за той же період часу,
Ø презентація та затвердження фінансових і майнової ситуації Президії МР ФОС і остаточного балансу, що охоплює звітний період, з відповідним аудиторським  звітом  (див.ГК. 74.2k),
 - презентація та обговорення  висновків роботи груп,
Ø обговорення звітів, клопотань та висновків, представлених  Президією, від груп і / або принаймні чвертю членів Капітулу, які зробили такий запит у письмовій формі і належним чином підписані,
 - визначення  фінансових критеріїв для операцій МР ФОС.


2 Метод роботи

Загальні Сесії (спільні засідання) керуються одним з модераторів на підставі цих Правил та інших можливих правил, запропонованих Президією:
Ø виступи слід подавати модератору(записатись на виступ)  в письмовій формі до початку сесії, на якій це питання буде обговорюватися;
Ø після того як виступили ті, хто записались, «Голова" може надати слово іншим людям, якщо дозволить час;
Ø модератор надає право говорити, в  порядку внесення пропозиції і, якщо обговорення теми потребує цього;
- пріоритет віддається порядку ведення засідання (порядку визначених тем);
Ø жоден учасник не може виступати більш ніж в два рази на одну і ту ж тему;
_ виступ (коментар) не може тривати більше двох хвилин;
Ø Голова Капітулу  може втрутитися, коли він / вона вважає це необхідним, відповідно до його / її обов’язків, після того, як дав знати  модератору (тобто з дозволу модератора).


«Головуючий"  визначає коли потрібно припинити обговорення. Якщо питання знаходиться в стадії обговорення, не можна  переходити до обговорення іншого питання ;, якщо голова вважає за потрібне, обговорення теми може бути продовжене.
Після того як загальні дебати  закінчилася, і модератор виконав свої обов'язки  Голова Капітулу підводить підсумки і і закриває сесію.


3. Голосування

На Загальних  сесіях, під час  яких рішення приймаються шляхом голосування, необхідно, щоб принаймні більше половини членів з правом голосу, були присутніми (див. CIC 119,1).
Кількість присутніх членів Капітулу має бути визначена на початку кожної сесії. Особа, яка виходить  з кімнати капітулу, повинна повідомити про це  секретаря Капітулу .
Питання, за які йде голосування, представляє ​​Президент (Головуючий ) Капітулу; він може делегувати свої обов’язки модератору.

Голосування, як правило, відбувається в електронному вигляді або підняттям рук, за винятком випадків таємного голосування.


4 Резолюції та переглядання питань

У загальних засіданнях резолюції вважаються схваленими, якщо вони отримують абсолютну більшість (більше половини) голосів  присутніх членів Капітулу,  які мають право голосу.
Для того, щоб знову представити для обговорення текст, вже затверджений  або відхилений, необхідно, щоб за нього проголосували більше половини присутніх членів Капітулу.
Модифікація тексту вже схваленого вимагає, щоб за нього про голосували 2 / 3 присутніх членів Капітулу (переважна більшість).

 

Вибори

Перш ніж приступити до виборчої сесії Генеральний  Капітул, за пропозицією Президії МР ФОС, визначатиме сферу, яка буде представлена ​​(пор.ГК.72.2, Статут МР ФОС 11.2).
Генеральний Духовний асистент, якого делегує Конференція Генеральних Духовних Асистентів Першого Ордену  і ТОР, головує на виборах (див.ГК. 76,2).
Для презентації кандидатів:
Ø Президія інформує Капітул  про номінації, отримані  від Національних рад;
Ø Члени Капітулу і  робочих груп представляють  свої пропозиції - одного або більше кандидатів для  обрання на кожну посаду;
Ø Головуючий під час виборчої сесії запитує членів Капітулу, чи вони хочуть додати інші кандидатури, і перевіряє чи  запропонована особа приймає  номінацію (тобто погоджується, щоб за неї голосували).


Всі Світські францисканці з вічними обітницями мають пасивний голос (див.ГК. 77,2)
Головуючий під час виборчої сесії призначає секретаря та двох лічильників голосів з числа членів Капітулу (див ГК. 76,4).

Головуючий під час виборчої сесії і Генеральні Духовні Асистенти  не мають права голосу (див.ГК. 77,2; Статут Дух. Асистентів12,3).
Капітул обирає світських членів до Президії Міжнародної Ради  ФОС у відповідності з Генеральною  Конституцією (статті 77,2; 78.1-3; 79 і 80) і Статутом Міжнародної Спільноти.
Секретар виборчої сесії оголошує результати голосування; якщо все було проведено належним чином, і ті, за кого голосували прийняли вибори, Головуючий  виборчої сесії переходить до їх затвердження відповідно до Ритуалу (див.ГК. 78,4 ).


6 Робота в групах


Кожна група обирає Голову і секретаря.
В обов'язки голови групи входить:

Ø відкривати і закривати засідання відповідно до часу, визначеного в програмі;
Ø надавати братам і сестрам право виступити по черзі, і слідкувати, щоб всі вони мали можливість виступити;
Ø тримати обговорення в рамках теми, яка обговорюється;
Ø забезпечити, щоб виступи були з урахуванням спільних інтересів;
Ø визначати кінець обговорення і перейти до наступного питання .


Обов'язками секретаря групи є:
Ø робити об'єктивні та неупереджені нотатки під час обговорення;
Ø підсумувати обговорення та висновки групи, які будуть представлені на загальних зборах на одній з офіційних мов МР ФОС.

 

Основні правила робота в групі:


Голова представляє  теми для обговорення ;
_Ті, хто хоче виступити  просить Голову про надання слова,
Ø Голова надає право виступати в необхідному порядку, приділяючи першочергову увагу порядку ведення засідання;(теми обговорюються в запропонованому порядку);
Ø якщо голова вважає за необхідне, він / вона може встановити максимальний час для кожного виступу;
Ø висновки будуть зроблені за абсолютною більшістю голосів;
Ø остаточний звіт повинен  містити імена учасників, висновки та пропозиції.


Після того як група закінчила свою роботу, усі члени Капітулу зустрічаються разом  і слухають презентацію роботи кожної групи, яку робить відповідний секретар. Якщо дозволяє час, Головуючий може дозволити продовжити дискусію задля додаткових роз'яснень  та уточнень. Усі Секретарі груп повинні зібратися разом, щоб підготувати документ, що підсумовує пропозиції, що з'явилися в групах за різними темами і питання, які порушувались.

 

 

Частина III
Висновки Генерального Капітулу


Якщо Генеральний Капітул був Виборчим Капітулом, цей останній етап (частина ІІІ) пройде під головуванням новообраного Генерального Міністра разом з новою Міжнародною Радою. Ця частина буде присвячена оцінці та прийнятті рішення про питання (приорітети), на які Міжнародна Спільнота буде орієнтуватися в наступні шість років, і які повинні бути реалізовані Президією Міжнародної Ради.


У світлі аналізу доповідей, представлених в робочих групах та дискусії, члени Капітулу  повинні :
Ø визначити пріоритети діяльності  Міжнародної Спільноти  на наступні шість років,
«1. Метою і завданням Міжнародної ради є визначення напрямів та встановлення пріоритети роботи Президії» (пор.ГК. Ст. 71,1)

Ø визначити   порядок і спосіб вирішення конкретних проблем, які будуть делеговані новій Президії.


Визначена Редакційна  Комісія  відповідає  за підготовку заключних документів, що мають будуть розповсюджені серед всіх Національних Спільнот.  Доречно зауважити, що ці  пріоритети реально повинні бути взяті за основу програми діяльності спільнот ФОС,. Не менш важливо, щоб остаточний заключний документ  був чітким  і стислим, без викладення міркувань загальних  і не має носити  духовний характер.


Заключний  документ повинен бути затверджений Генеральним Капітулом абсолютною більшістю голосів (більше половини) з присутніх (пор. CIC can.119, Статут МР ФОС ст.10.4).

 
Документ розробила Юридична Комісія, затверджений Президією
7 листопада 2007

 

 

 

Документ отримала  з МР ФОС по ел пошті

Переклала і переслала ел поштою 2.08 2011

Останні Генеральні ХІІ і ХІІІ Капітули були проведені строго за цими Правилами.